Wszystkie wpisy, których autorem jest Wojciech

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego 10

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie działając zgodnie z § 35 Statutu informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Terenowego 10, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału, ul. Basztowa 15/17 w Krakowie.

Drugi termin: 18 grudnia 2022 r. o godz. 13:30

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Zebrania.

2. Powitanie przybyłych uczestników.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

4. Wybór Protokolanta.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

7. Stwierdzenie prawomocności obrad.

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Wybory do Zarządu Oddziału, do Komisji Rewizyjnej, oraz delegata i zastępcy na KZD PZK.

10. Głosowanie.

11. Ogłoszenie wyników wyborów.

12. Zgłaszanie wniosków i projektów uchwał.

13. Głosowanie zgłoszonych i projektów uchwał.

14. Ogłoszenie przyjętych wniosków i uchwał.

15. Zamknięcie obrad Zebrania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Za Zarząd                                                                                       Michał Matusik SQ9ZAY