Kontakt

Siedziba:
ul. Basztowa 15/17
31-143 Kraków

Adres do korespondencji:
30-960 Kraków 1
skr. poczt. 606

e-mail sp9pkz@gmail.com