Spotkanie prezesów OT10 I ot12

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

w dniu 8 lipca, w godzinach wieczornych, doszło do nieformalnego, roboczego spotkania Prezesów :

  • Małopolskiego Stowarzyszenie Krótkofalowców OT-10 PZK
    kol. Michała Matusika SQ9ZAY
  • Krakowskiego Oddziału Terenowego OT-12 PZK kol. Michała
    Wilczyńskiego SP9XWM.

Podczas spotkania omawiane były możliwości i przyszłe aspekty współpracy obu Oddziałów Terenowych
oraz tematy dotyczące rozwoju, wspierania działań oraz wzmocnienia środowiska krótkofalarskiego, zarówno
w Krakowie jak i całym woj. małopolskim. Prezesi obu Oddziałów Terenowych zapowiedzieli podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wzajemnej współpracy, realizacji wspólnych inicjatyw oraz wspierania się na rzecz rozwoju krótkofalarstwa w regionie.
Na początek miesiąca września 2020 r. planowane jest przeprowadzenie oficjalnego roboczego spotkania, kompletnych składów Zarządów obu OT, w celu kontynuacji rozmów i uszczegółowienia wspólnych, dalszych działań.

Z poważaniem
Vy 73, Michał SP9XWM & Michał SQ9ZAY

Informacja Zarządu

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie informuje, że Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się w dniu 15 marca 2020 r.  o godz. 11:00  w siedzibie Oddziału, ul. Basztowa 15/17 w Krakowie.

Drugi termin: 15 marca 2020 r. o godz. 11:30

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Zjazdu.  

  2. Powitanie przybyłych uczestników.  

  3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu. 

   4. Wybór Protokolanta. 

   5. Przyjęcie porządku obrad.  

  6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.  

  7. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

  8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

  9. Wybory do Zarządu Oddziału, do Komisji Rewizyjnej, oraz delegata i zastępcy na KZD PZK. 

10. Głosowanie. 

11. Ogłoszenie wyników wyborów.

  12. Zgłaszanie wniosków i projektów uchwał. 

13. Glosowanie zgłoszonych i projektów uchwał. 

14. Ogłoszenie przyjętych wniosków i uchwał. 

15. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Tenczyn, dn. 25-01-2020 r.

Zebranie zarządu 25-01-2020

Tenczyn, dn. 25-01-2020 r.

PROTOKÓŁ

z zebrania Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie, odbytego w dniu 25-01-2020 r.

W dniu 25 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie.

Obecni:

Wojciech Kalinowski – SP9IKN – v-ce prezes

  Adam Turczyn – SP9XUM – skarbnik

  Jacek Jasiński – SQ9OKR – sekretarz

Omówiona została sytuacja zarządu oraz możliwe działania po rezygnacji z funkcji prezesa Bożeny Łachety – SP9MAT.

W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że jedynym rozwiązaniem jest możliwie szybkie zwołanie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

 Termin Zjazdu zostanie podany do wiadomości .