Regulamin Kapituły Sportowej

Regulamin Kapituły Sportowej
Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców
Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców
w Krakowie
 
Kapituła Sportowa MSK OT PZK w Krakowie
została powołana w dniu 14 października 2008 r.
 

§ 1


1. Kapituła Sportowa została powołana w celu wyróżnienia wybitnych osiągnięć sportowych w krótkofalarstwie, na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej w danym roku, członków Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie.

2. Nagroda przyznawana jest indywidualnym krótkofalowcom oraz klubom.

3. Nagrodę stanowi:
dyplom – fundowany przez Zarząd Oddziału
oraz puchar – fundowany przez Prezesa MSK OT PZK w Krakowie.

§ 2

 
1. W skład Kapituły Sportowej wchodzą:
a) kanclerz
b) sekretarz
c) 3 członków
 
2. Decyzja Kapituły jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków i jest ostateczna.
 
3. Obrady Kapituły są tajne. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół, który przekazuje Prezesowi MSK OT PZK w Krakowie.
 

§ 3

 
1. Zgłoszenie o przyznanie nagrody mogą składać:
a) indywidualni członkowie,
b) Zarząd Klubu.
 
2. Zgłoszenia, za dany rok, należy złożyć w Sekretariacie Oddziału w terminie do końca września roku następnego.
 

§ 4

 
1. Zgłoszenie winno zawierać :
a) imię, nazwisko (nazwę klubu) i znak,
b) osiągnięte wyniki (miejsca) w zawodach krajowych i międzynarodowych (z podaniem nazwy zawodów) w danym roku.
 

§ 5

 
1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody odbędzie się na corocznym Spotkaniu Świąteczno-Noworocznym.
 
2. Wyniki będą zamieszczane na stronie internetowej Oddziału po ich oficjalnym ogłoszeniu.